Best ERP 2021/ най-добрата erp система 2021

ERP системите – схоластични и инженерни дигитални системи

Каква е ролята и позицията в йерархията от съществуващите днес най-основни видове дигитални системи за управление на икономиката на съвременното машиностроително предприятие?

Какво е нивото на развитие на пазарно предлаганите основни видове такива дигитални системи?

Един общ обзор на съвременните дигитални системи, които са функционално фокусирани върху моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие би показал, че разглеждани в най-общ структурен план, съществуват 2 типа такива системи: едните могат да бъдат определени като „инженерни“, а другите като „схоластични“.

„Инженерните“ дигитални системи за моделиране на икономиката на предприятието са продукт на инженерно знание, което е създадено в резултат на „системен научен подход“. 

Тези дигитални системи не са белязани от ръководна намеса от страна на „схоластичен научноикономически професионализъм“. 

Те са два основни вида: (1) CNC/DNC системи, (2) CAD/CAM/CAE системи.

CNC/DNC система: Състои се от 2 вида функционално свързани системи:

(1)CNC система и (2) DNC система.

CNC система – „Computer Numerical Control“ – представлява компютърна система (софтуер и хардуер) за програмно управление на работното поведение на най-различни машини.

Многообразието на тези системи е огромно, но най-популярно като име, даващо ѝ функционална характеристика, е при металообработващите машини и промишлените роботи.

DNC система – „Direct Numerical Control“ – представлява компютърна система (софтуер и хардуер) за директно управление на работното поведение на множество от най-различни CNC машини.

CAD/CAM/CAE система: Състои се от 3 вида функционално свързани системи: 

(1) CAD система, (2) CAM система и (3) CAE система.

CAD система – „Computer-Aided Design” – служи за дву и тримерно графично изобразяване на най-различни обекти.

CAM система – „Computer-Aided Manufacturing“ – служи за създаване на програми за CNC машини, въз основа на създаден чрез CAD система тримерен графичен модел на съответен обект.

CAE система – „Computer-Aided Engineering“ – служи за инженерни разчети, въз основа на създаден чрез CAD система тримерен графичен модел.

„Схоластичните“ дигитални системи за моделиране на индустриалната икономика също са продукт на инженерно знание, но са създавани в условията на водеща идейна намеса от страна на „схоластичния научноикономически професионализъм“. 

Този тип дигитални системи са над десет вида, но най-важни за реалната практика са IT продуктите, които могат да служат за счетоводно моделиране на икономиката на предприятието. 

Най-комплексният и цялостен софтуер, който съдържа най-много здравосмислени фрагменти от съвременното схоластично научно знание за моделиране на икономиката на предприятието, са така наречените „ERP” системи – компютърни системи (софтуер и хардуер) за „планиране на ресурсите на предприятието“.

Световно признати производители на „ERP“ системи (по-точно на компютърен софтуер за счетоводство, разширен с възможности за „MRP“ алгоритъм, а след това и безсистемна добавка от много и най-различни функционални модули) са фирмите: „SAP“, „Microsoft“, „Oracle”, „Infor“ и др.

Всеки анализ на функционалната конструкция на такъв тип софтуер – включително на най-реномираните марки, които реализират годишни приходи в размер на милиарди долари – би показал, че няма софтуер с такава конструкция, която да дава цялостни представи за предприятието в неговото качество на общопознаваем системен обект, носител на системна субектност за управление на собственото си съществуване.

В обобщение може да назовем точно и ясно какво означава – в контекста на представения материал – понятието „инженерни дигитални системи“, както и да дадем отговор на въпроса „Защо сега действащите и масово разпространени „ERP“ системи (иначе казано компютърните системи за планиране на ресурсите на предприятието), определяме като схоластични?

Инженерни дигитални системи следва да бъдат наричани „инженерни“, защото техните функционални разработки, а след това и работни конструкции, стъпват на ясно дефинирано (като теория и терминология) научно знание за тяхното принципно устройство и начин на действие, в качеството на системни обекти с ясно практическо приложение.

Схоластичните дигитални системи следва да бъдат определяни като „схоластични“, защото техните функционални разработки, а след това и работни конструкции, не стъпват на ясно дефинирано (като теория и терминология) научно знание за тяхното принципно устройство и начин на действие, в качеството на системни обекти с ясно практическо приложение. Приложение, което се изразява в моделиране на икономиката на индустриалното предприятие в пространството и времето на глобалния свят и разглеждано като системен обект и субект. Дефицитът от такова знание произтича от съществените дефекти на базисното научно знание за икономика. По тази причина работните конструкции на сега действащите и масово разпространени „ERP“ системи представляват купчина от най-различни модули, между които няма ясна логическа връзка, като изключим алгоритъма „MRP“.

В този смисъл функционалните конструкции на всички (включително най-марковите) пазарно предлагани днес „ERP“ системи се явяват показателен пример за схоластичното ниво на развитие на икономическата наука — ниво, което определяме като средновековно в сравнение с нивото на развитие на съвременната медицинска наука.

А сега би било интересно да включим в работа нашето въображение и да се опитаме да изградим представа какъв би бил общественият ефект, ако сега съществуващите схоластични „ERP“ системи бъдат заменени от инженерни.

Не пропускайте следващия ни материал, за да разберете какъв би могъл да бъде общественият ефект при замяната на схоластични ERP системи с 2in ERP системи“ 

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!