2in ERP 

Дииновативна „ERP“ система, която веднъж обновява знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал и развитието на технологичен елит 

Това е двойно иновативна „ERP“ система, която веднъж обновява (систематизира, разширява и уточнява) знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието, и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал, а от там определяне и управление на развитието на технологичен елит – това са хората, които обезпечават иновативно развитието на предприятието като създават и внедряват нови продукти и технологии.

Ниското ниво на качествено развитие на научното знание за икономика е обект на (повече неосъзната, отколкото осъзната) защита от страна на елита на световното множество
от физически и юридически лица, които от позицията на завоюван от тях и признат от обществото професионален и длъжностен авторитет, създават, развиват и разпространяват днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката във всички нейни измерения – знание, което (разглеждано в сравнение със знанието за медицина) все още се намира на средновековно (схоластично) ниво на качествено развитие.

Световното множество от физически и юридически лица, които печелят парите си като създават, развиват и разпространяват днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката, може да бъде определен като „Световен комплекс за научна икономическа схоластика“.

Световният комплекс за научна икономическа схоластика е реално съществуващ. Начело стои „Световният Икономически Форум“, а негови непосредствени подгласници са компаниите от „Голямата четворка“ за бизнес одити и консултиране. Това са „PricewaterhouseCoopers“, „Ernst&Young“, „Deloitte“ и „KPMG“ – за 2019-та година приходите им са повече от 150 милиарда $. Тези 150 милиарда $ са само няколко процента от общите приходи за същата година на „Световния комплекс за научна икономическа схоластика“, приходи, които са трудно определими, но със сигурност са на порядък по-големи и получени за развитие и приложно разпространение на ретроградно научно знание за управленско моделиране на икономиката.

Процес на създаване, развитие, широко разпространение и масово изучаване – като теория и практика – на програмните функционални конструкции на нов клас дигитални технологии за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие. Шестмесечното изучаване – като теория и практика – на програмната функционална конструкция на този нов вид софтуер ще формира ново качество знание за управлението на икономиката на машиностроителните предприятия и корпорации. Знание много по-истинно и полезно за индустриалната действителност от знанието, което сега се формира в резултат на петгодишно изучаване на икономически дисциплини в световно най-престижни университети.

ERP — КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ВСЪЩНОСТ? 

Проучване 

Поради невъзможността на големите производители на ERP вътрешно да преодолеят собствения си дефицит от знания и да създадат холистично решение, те редовно търсят решения отвън, закупувайки иновативни компании в областта на ERP софтуера.

SAP 

Придобиване: Януари 2021 
$1млрд

 • Придобита Kомпания:
  Signavio
 • Специалност:
  Съвместен дизайн на бизнес процеси, ме-ниджмънт и анализ

 • Държава:
  Германия

SAP 

Придобиване: Октомври 2020 
$500млн

 • Придобита компания:
  Emarsys
 • Специалност:
  Мултиканален маркетинг


 • Държава:
  Австрия

SAP 

Придобиване: Ноември 2018 
$8млрд

 • Придобита компания:
  Qualtrics
 • Специалност:
  Събиране, Управление, действия с данни за ползване 

 • Държава:
  САЩ

SAP 

Придобиване: Ноември 2018 
$4млрд

 • Придобита компания:
  Contextor
 • Специалност:
  Автоматизация на повтаряеми процеси в работата с бизнес софтуер 
 • Държава:
  Франция

SAP 

Придобиване: Юни 2018 
$500млн

 • Придобита компания:
  Coresystems
 • Специалност:
  Платформа за управ-ление дейности на терен (склад, трансп-орт и т.н)
 • Държава:
  Швейцария

SAP 

Придобиване: Януари 2018 
$2,4млрд

 • Придобита компания:
  CallidusCloud
 • Специалност:
  Инструмент за Управ-
  ление на резултатите от продажби


 • Държава:
  САЩ

Oracle 

Придобиване: Декември 2017 
$1,2млрд

 • Придобита компания:
  Aconex
 • Специалност:
  Управление на про-цеси и проекти • Държава:
  Австралия

SAP 

Придобиване: Септември 2017 
$350млн

 • Придобита компания:
  Gigya
 • Специалност:
  Управление на идент-ичността на клиентите • Държава:
  Израел

Oracle 

Придобиване: Юли 2016 
$9,3млрд

 • Придобита компания:
  NetSuite
 • Специалност:
  ERP
 • Държава:
  САЩ

SAP 

Придобиване: Септември 2014 
$8,3млрд

 • Придобита компания:
  ConcurTechnologies
 • Специалност:
  Управление на пътува-нията и разходите • Държава:
  САЩ

Въпреки огромните инвестиции на “SAР”, а и на “Oracle”, те все още не могат да излязат от модулния принцип на своите ERP системи и да предложат нещо ново, коренно различно и холистично на своите клиенти, като за целта продължават с инвестициите. Покупката на компанията „Сигнавио“ – производител на модул за подобрение на бизнес процесите за 1.2млрд$ през януари 2021 – и помпозното обявяване на “RISE by SAP” – поредната „една ERP система, която да замени всички“ – доказват този факт.

Още за стойността на пазарите на знанието за моделиране на икономиката 

Нашите читатели ни попитаха … 

Сега съществуващите „ERP“ системи могат да бъдат определени като „схоластични“, защото техните функционални конструкции не се съставят по ясно дефинирано научно знание за тяхното принципно устройство и начин на функциониране, в качеството им на системни обекти с ясно практическо приложение. Тоест нямат качествено моделиране на икономиката на индустриалното предприятие в пространството и времето на глобалния свят, разглеждани като системен обект и субект. Дефицитът от такова знание произтича от съществени дефекти на базисното научно знание за икономика и тези системи са още един показателен пример, че икономическата наука е на схоластично ниво на развитие, което определихме като средновековно в сравнение с медицинската.

Дииновативната ERP” система, наричана още „инженерна“ (поради нейния системен подход), е „ERP“ система, която веднъж обновява (систематизира, разширява и уточнява) знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието като системен обект и субект, и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал, а от там определяне и управление на развитието на технологичен елит – това са хората, които обезпечават създаването и внедряването на нови продукти и технологии.

Това, че България е водеща в процеса на създаване и развитие на „дииновативна ERP“ система е изключително ключов факт, то тогава тя (България) – чрез някои от своите научноизследователски и научно-образователни институции – ще има съвсем реална възможност за сериозно участие в предстоящото преразпределение на пазарите за продукти на знанието за управленско моделиране на икономиката. Не бива да се мисли, че едно участие в преразпределението на визираните пазари (от страна на малка държава като България, но със световно водеща иновационна и организационна позиция в процеса на Дигитална Реформа на Икономическата Наука) би могло да бъде от порядъка на десетки проценти. По наше виждане, участието на България в преразпределението на тези пазари, на ниво няколко десети от процента, би било възможно най-ефективната национална цел. Цел, която си струва да стане кауза на най-стойностните представители на българския елит. И те – чрез реализацията на тази цел – да изведат България на наистина висока икономическа и политическа орбита в бъдещето на глобалния свят.

Дииновативна ERP“ система е ново понятие, дефинирано от авторите на Манифеста за Дигитална Реформа на Икономическата Наука“фондация „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“. Дииновативна означава двойно иновативна. Това е „ERP“ система, която веднъж обновява знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието, и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал и определяне на технологичен елит – хората, които обезпечават иновативно развитие на предприятието.