ДРИНДРИНДРИН

Начало > Парадоксът > Икономическа Наука > САЩ — Източникът на трите инженерни вълни на развитие на знанието за икономика

САЩ — Източникът на трите инженерни вълни на развитие на знанието за икономика

В историята на базисното научно знание за икономика ясно се виждат три инженерни вълни на негово развитие – източник на тези вълни е САЩ.

Първата инженерна вълна, в развитието на базисното научно знание за икономика, бележи времето на последното десетилетие на 19-ти век и първите две десетилетия на 20-ти век. Състои се във формиране, развитие и разпространение на знание за операционно моделиране на процеси в предприятието. Тази вълна се свързва с имената на американските инженери Хенри Таун и Фредерик Тейлър.

Втората инженерна вълна, в развитието на базисното научно знание за икономика, бележи времето на 3‑то, 4‑то и 5‑то десетилетие на 20-ти век. Състои се във формиране, развитие и разпространение на знание за управление на производството с фокус „качество“. Свързва се с имената на американските инженери Уолтър Шухарт, Уилям Деминг и Джоузеф Джуран.

Третата инженерна вълна бележи времето на 7‑мо, 8‑мо и 9‑то десетилетие на 20-ти век. Състои се във формиране, развитие и разпространение на знание за интегрирано компютърно моделиране на процесите „продажби“, „производство“ и „доставки за производство“.

Това знание получава определение чрез понятията „MRP I“ (Material Requirements Planning) и „MRP II“ (Manufacturing Resource Planning). „MRP I“ означава знание за интегрирано компютърно моделиране на „продажби“, „производство“ и „доставки за производство“ без да се отчита производствения капацитет на предприятието. „MRP II“ означава същия вид знание, но при отчитане на производствения капацитет.

Началата на третата инженерна вълна в развитието на базисното научно знание за икономика са заложени от двама инженери на IBM — Джоузеф Орлицки и Оливър Уайт.

В самото начало на последното десетилетие на 20-ти век служители на фирмата “Gartner” въвеждат понятието „ERP“ (Enterprise Resource Planning), като понятие за бъдещо развитие на „MRP“ системите. Според тях, „ERP“ системите са ново поколение „MRP“ системи, които добавено съдържат интегрирано множество от специализирани бизнес приложения за дигитално моделиране на управлението на финансите, човешките ресурси, дистрибуцията, производството, доставките, услугите и други. „ERP“ инструментите („MRP“ системата и бизнес приложенията) би трябвало да споделят общ дигитален процес и база данни.

Прикрепянето на много и най-различни бизнес приложения към класическата „MRP“ система се явява подход, който гарантира забележителни пазарни успехи (над 500 милиарда долара годишно) на съвременния „ERP“ софтуер. Но този подход води до значително отдалечаване на функционалната конструкция на всички съвременни „ERP“ системи от познавателния универсализъм, който е присъщ на функционалната конструкция на всяка чиста, без приложения, „MRP“ система. Това блокира пътя на развитието на този тип системи като незаменимо средство за преодоляване на съществените дефекти на базисното научно знание за икономика.

Повече за първата и втора инженерни вълни, може да прочетете в следващите материали:

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!