Откритието, което има шанс да промени бъдещето на България и на целия Запад

Институтът за Системно Икономическо Инженерство и уникалните по рода си инженерни изследвания и иновации в областта на дигиталните технологии за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие, технологии, широко популярни под името „ERP системи“.

Инженерната изследователска и творческа дейност на този български институт е изцяло фокусирана върху създаване на прототип на цялостен (холистичен) IT продукт за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие – IT продукт, който по-късно намира подходящо определение чрез две понятия: „холистична ERP система“ и „дииновативна ERP система“, със съкратено означение „2inERP“.

Фактът, че всички пазарно предлагани ERP системи във времето 1998 – 2008 година са фрагментарни и липсата на теория и терминология на цялостно (холистично) научно знание за управленски модел на икономиката на индустриалното предприятие са предпоставките за научната дейност на тези български инженери и математици още в далечната 1998 година.

В съчетание с голямата амбиция на „ИСИИ“ за създаване на цялостна (холистична) ERP система, институтът се изправя пред естествената необходимост за разгръщане на сериозна инженерна дейност за създаване на необходимата теория и терминология.

В резултат на тази дейност са направени редица открития като най-съществените от тях са три. В историята на „ИСИИ“ тези открития са определени като „инженерни познавателни платформи“ за разбиране и осмисляне на всяко индустриално предприятие като системен обект и субект едновременно.

Първата познавателна платформа дава знание за разбиране и осмисляне на всяко индустриално предприятие като системен обект, който съществува в резултат на единодействието на пет функционални системи.

Другите две познавателни платформи дават знание за разбиране и осмисляне на всяко индустриално предприятие като системен субект. Едната от тези две познавателни платформи разглежда предприятието като цялостен субект, на който е присъща йерархична система от пет вида знание, а другата го разглежда като носител на система от отговорности за собственото съществуване.

И всичко това е резултат от двете мирогледни идеи, които този институт следва:

Първа мирогледна идея 

Българската икономика е болна, защото научното знание за нейното управление има два съществени дефекта:

Първи съществен дефект: Научното знание за икономика не води до разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко съвременно предприятие като системен обект, който може да създава добавена стойност.

Втори съществен дефект: Научното знание за икономика не води до разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко съвременно предприятие като системен субект, който трябва да създава добавена стойност. Това означава, че това знание е съвсем празно за същността на колективната отговорност, а оттам и съвсем безпомощно за изготвяне на практически точни длъжностни характеристики в индустрията.

Втора мирогледна идея

Здравето на българската икономика може да бъде укрепено чрез духовен реинженеринг на нейните предприятия, чрез IT продукт, носител на цялостно (холистично) знание за принципното устройство и начина на функциониране на всяко предприятие като системен обект и субект, който може и трябва да създава добавена стойност. Това означава, този IT продукт да бъде носител на ново качество базисно знание за икономика – знание, което обяснява, замества и допълва цялото съвременно научно знание за управленско моделиране на индустриалните предприятия като основни градивни елементи на всяка развита национална икономика.

Тази идеология предопределя смисъла на 20-годишната история на дейността на „ИСИИ“ и води до сформирането на уникална лабораторна система, често определяна от своите създатели като „неформален и публично анонимен български технопарк наречен База ИДЕУМ“.

Проучвателната и експерименталната дейност за изследване на потенциала на IT продукта на „ИСИИ“ като носител на холистично приложно знание за ефективно управление на икономиката на индустриалното предприятие, представлява многогодишен познавателен процес – процес, който тече непрекъснато и в неделимост от съответно необходимата творческа и проучвателна дейност.

Резултатите са забележителни и водят до факта, че могат да бъдат създавани IT продукти, носители на бездефектно, ново качество, базисно знание за управленско моделиране на икономиката на предприятието.

По една или друга причина тези български инженери, работили дълги години тихо и скромно, но едновременно с това изключително упорито, напрегнато и системно, оставят на българския народ, а чрез него и на всички европейски народи, едно безценно наследство във вид на инженерно знание за създаване и развитие на нов клас дигитални системи, наречени „дииновативни ERP” системи – 2inERP – в качеството на ключов инструмент за разрешаване на проблема, свързан с негативното развитие на човешкия капитал на европейския свят.

Можете да научите повече подробности за Института за Системно Икономическо Инженерство от официалния сайт на института: https://isee.bg/

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!