Негативната тенденция в развитието на технологичните елити на Запада

Визиите за бъдещето — Швабизъм (Част 3)

Вероятно не е останало незабелязано, че зад шумното прокламиране на идеологията за „Индустрия 4.0(+)“ и по-точно за „GREAT RESET“, тече процес за поставяне под контрол на световния пазар на знание за управленско моделиране на индустриалната икономика от страна на картелно обединение, начело със „Световния икономически форум“. Негови партньори са „Bank of America“ и „голямата четворка на счетоводните компании“ с годишни продажби над 150 млрд $.

Под егидата на „Световния икономически форум“, този картел вече е разработил, а по този начин си е осигурил водеща позиция за въвеждане в индустриалната практика на системата от критерии, които виждате на екран. Това означава, че той ще извърши основната работа по осъществяване на онова, което се нарича „GREAT RESET“ и ще усвои по-голямата част от отпуснатите за това пари.

От гледна точка бъдещето на европейския свят (в това число бъдещето на България) този неформален, според нас, картел може да е създаден както за добро, така и за лошо.

Основен критерий за добра или лоша оценка се явява посоката на промяна на негативната тенденция в развитието на машиностроителния човешки капитал на европейския свят в сравнение с този на Китай. Посока на промяна като резултат от въвеждането на новите системи от критерии за екологична, социална и управленска отговорност на компаниите.

Показаната на изображението горе графика (чрез зелената линия, която започва от 2020 година като разклонение на червената и завършва през 2030 година доста по-високо от нея) изобразява (10)десет години догонващо бъдещо развитие на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай. Основната заслуга за това догонващо развитие имат онази част от хората на картелното обединение за „GREAT RESET“, начело със „Световния икономически форум“, които са успели да формират ново качество базисно знание за икономиката. На основата на това знание те са разработили кратки и разбираеми системи от критерии за управленска, социална и екологична отговорност на компаниите. Критерии, които сами по себе си са носители и разпространители ‚чрез внедряването им в индустриалната практика, на визираното ново качество базисно знание за икономиката.

Ключов показател за хората, носители на визираното знание, са техните умения да дават практически ясно и общодостъпно житейско обяснение на две неща: първото обяснение се отнася за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект, а второто за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен субект.

Показаната на изображението горе графика (чрез черната линия, която започва от 2020 година като разклонение на червената и завършва през 2030 година доста по-ниско от нея) изобразява (10)десет години още по-голямо изоставане на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай. Основната вина за това изоставане имат хората на картелното обединение за „GREAT RESET“, начело със „Световния икономически форум“, които вкупом са се отказали да формират ново качество базисно знание за икономиката. В условията на дефицит от такова знание, те са разработили пространни и неразбираеми системи от критерии за управленска, социална и екологична отговорност на компаниите. Критерии, които сами по себе си са носители на управленски хаос и объркване при внедряването им в индустриалната практика.

Ключов показател за хората, битуващи в дефицит на системно базисно знание за икономиката, е тяхното неумение да дават ясно и общодостъпно (от гледна точка житейска практика) обяснение на принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект. Тук следва да се добави, че почти всички от тези хора не са в състояние да дадат прилично и еднозначно съдържателно обяснение на обективното значение на понятието икономика.

Разгледахме две принципни възможности за работно поведение от страна на неформалното картелно обединение за „GREAT RESET“ във връзка с негативната тенденция в развитието на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай: принципна възможност за работно поведение, което да води до пречупване на тази тенденция, а също и принципна възможност за работно поведение, което да води до нейното усилване.

Основната съдържателна разлика в описанието на тези две принципни възможности беше в познавателния потенциал на хората от картелното обединение за „GREAT RESET“.

При първата принципна възможност (водеща до пречупване на визираната негативна тенденция) ключовите хора на картелното обединение за „GREAT RESET“ бяха описани като носители на достатъчен познавателен потенциал, защото всеки един от тях да може да дава практически ясно и общодостъпно житейско обяснение на принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект, а също и на обективното значение на понятието икономика.

При втората принципна възможност (водеща до усилване на визираната негативна тенденция) ключовите хора на картелното обединение за „GREAT RESET“ бяха описани като познавателно неадекватни по отношение на принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект, а също и по отношение на обективното значение на понятието икономика.

Разбираме, че за един страничен наблюдател втората принципна възможност изглежда нереалистична. За него би било изключително трудно да си представи, че най-признатите професионалисти в областта на икономиката страдат от съществена познавателна празнота, по отношение на базисното знание за икономика. За един такъв наблюдател, такова допускане звучи толкова абсурдно, колкото допускането, че най-изявените професионалисти в областта на медицината нямат системно знание за анатомията и физиологията на човешкото тяло.

Но за нас е трудно да си представим точно обратното. Трудно ни е да си представим, че ключовите хора на „голямата четворка счетоводни компании“ вече са запълнили своята познавателна празнота по отношение на принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект. Празнота, която според последните преки проучвания, правени от „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ — „ИСИИ“ през 2012 година, е била тотална. Същото показаха и нашите проучвания от началото на 2020 година, които определяме като косвени, защото за разлика от проучванията на „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ — „ИСИИ“ те не са резултат от поредица платени работни срещи с представители на „голямата четворка“.

Но ако приемем, че преките проучвания на „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ — „ИСИИ“ са правени от преди повече от 8(осем) години, а нашите проучвания са косвени, то тогава остава вярата и надеждата, че през изминалите повече от 8(осем) години, водещите специалисти на „голямата четворка“ (ведно с тези на „Световния икономически форум“) са работили усилено по запълване на своята познавателна празнота по отношение на базисното знание за икономика. Работили са усилено, постигнали са наистина значими резултати, но все още не са съобщили на външния свят за тези резултати, защото те са тяхно тайно оръжие за осъществяване на „GREAT RESET“.

Въпросът е дали неформалният картел за „GREAT RESET“ е работил, направил и разполага с тайно оръжие, чрез което да пречупи, в полза на европейския свят, показаната на графиката негативна тенденция или на този картел изобщо не му пука за тази тенденция, а по-скоро иска да се възползва максимално (в чисто финансов план) от проблема на европейския свят с овладяване на кризата с COVID-19, като по този начин усили тази тенденция?

За овладяването на кризата с COVID-19 и съществените разлики в резултатите между страните от Запада и Китай, може да прочетете в пследващия материал – От къде идва проблема на европейския свят с овладяване на кризата с COVID-19?.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!