Счетоводство Лука Пачиоли

Монах въвежда съвременното счетоводството през XV век

Както вече разгледахме в предишната статия Счетоводството – гръбнакът на съвременната икономика, в историческото развитие на счетоводството ясно се открояват два етапа:

Първият може да бъде определен като просто (едностранно) счетоводство.

Вторият като сложно (двустранно) счетоводство.

Преход към нов етап в развитието на счетоводството поражда идеята за двустранен (дебитно-кредитен) запис на стопанските операции. ​Този тип счетоводство е използваният и до днешно време модел, разпространен по цял свят.

Идеята за двустранното счетоводство възниква в средните векове, но нейното широко разпространение и масово практическо приложение започва да набира скорост едва след 1494 г. Това е годината, през която италианецът Лука Пачоли, доктор по теология ифранцискански монах, публикува няколко свои научни трудове от областта на математиката в книга под заглавие „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите“.

Именно в този негов труд Лука Пачоли обобщава и систематизира познанията на търговците за двустранния (дебитно-кредитен) запис на стопанските операции и става известен в историята като „бащата на счетоводството“.

В книгата се съдържа отделна глава „Трактат за сметките и записванията“, в която за пръв път се описва Венецианската счетоводна система, позната днес като двустранно счетоводство. Дефинират се множество понятия, употребявани и до днес, като дебит, кредит, баланс, активи, капитал, задължения, оборотна ведомост и др. Дават се указания за счетоводни процеси като годишно приключване. Засягат се теми като етичните норми в счетоводната професия и изчисляване на себестойност.

Днес е достоверно известно, че първата книга, в която се описва двустранният счетоводен запис, е книгата на Бенедетто Кортули под заглавие „За търговията и за съвременния търговец“. ​Тази книга е написана на ръка през 1458 г., но е напечатана 115 години по-късно, през 1573 г. 

По тази причина Лука Пачоли се признава от всички като автор на книга, поставила начало на нов етап в развитието на счетоводството.​ Етап, който е движеща сила в управлението на съвременните бизнеси и предприятия.

Така че може да се каже, че знание за универсален модел на икономиката на индустриалното предприятие съществува, то е популярно под името „двустранно счетоводство“, изведено преди повече от 500 години от италианския монах Лука Пачоли.

Това знание върши незаменима работа и до днес, но още през последните десетилетия на 19-ти век се установява, че в него има големи празнини от гледна точка управление на ефективността на индустриалната икономика (най-вече ефективността на индустриалния труд) в условията на индустриална революция.

Практическата нужда поражда три инженерни вълни за запълване на някои от празнините. Може да прочетете повече за тях от статията ни САЩ – Източникът на трите инженерни вълни на развитие на знанието за икономика.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!