Универсален модел на машиностроителното предприятие/ Управление на предприятие

Смисълът от универсален модел за управление на машиностроителното предприятие

Съществува ли научно знание за универсален модел на машиностроителното предприятие?

Машиностроителната индустрия се състои от множество машиностроителни предприятия, които обезпечават, за всички индустрии и за бита, машини и части за машини. Световното множество от машиностроителни предприятия наподобява световното множество от хора. Тези хора са най-различни, но всеки един от тях е познаваем чрез знанието за анатомичен и физиологичен модел на човешкото тяло. 

Същото е и с множеството машиностроителни предприятия – те са най-различни, но всяко едно от тях е познаваемо чрез знанието за модел, който описва неговото принципно устройство и начин на функциониране като системен обект и субект.

В този смисъл, както знанието за анатомичен и физиологичен модел на човешкото тяло се явява базисно научно знание за медицина, така също знанието за универсален модел на машиностроителното предприятие се явява базисно научно знание за икономика.

Но дава ли сметка някой за това?

В днешно време знанието за анатомията и физиологията на човешкото тяло е безусловно водещо в учебните програми за медицинско образование – както висше така и средно. Нещо повече, това знание е намерило важно място и в общообразователните програми на основните и средните училища.

Това ни навежда на два въпроса:

Първо: Защо базисното научно знание за икономика се сравнява с базисното научно знание за медицина?

и

Второ: Какви са основанията да се твърди, че научното знание за универсален модел на машиностроителното предприятие се явява базисно научно знание за икономика?

Отговорът на първия въпрос е сравнително лесен.

По своето обществено призвание както медицинската, така и икономическата наука имат като базова задача да създават знание за универсален модел на принципното устройство и начина на съществуване на системни обекти, носители на субектност – за медицинската наука такъв системен обект е човешкото тяло, а за икономическата наука това е машиностроителното предприятие, поради факта, че машиностроителната индустрия се явява върховно водеща индустрия за развитието на всички останали индустрии в условията на днешното време.

По-труден е отговорът на втория въпрос – той поражда и подвъпрос: „Съществува ли научно знание за универсален модел на машиностроителното предприятие?“

Такова знание за универсален модел на машиностроителното предприятие съществува и това е знанието за негов счетоводен модел – знанието за такъв модел е популярно като „счетоводство“, а самият модел като „счетоводен баланс и отчет“.

Но дали това е достатъчно?

Съществува ли реално такова понятие като единен модел за управление? Един универсален модел, който да дава ясно разбиране за това как работи машиностроителното предприятие, или предприятие, без значение от индустрията, сферата и всяко друго разделение, което съществува?

Отговорът на този въпрос се намира в България!

Универсален модел за управленско моделиране на предприятието съществува и то е дело на над двадесетгодишната работа на инженерите от „Института за Системно Икономическо Инженерство“ Усилена работа, проучвания и приложни експерименти водят инженерите от института до съставянето на единна теория и терминология за универсален, единен модел за управление.

Най-забележимото е, че системният универсален модел е приложим, както за машиностроителните предприятия, така и за множеството индустриални предприятията. Той дава цялостно и ясно виждане за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието, в качеството му на системен обект и субект.

А какво по-голямо откритие от това, че всъщност индустриалните предприятия много повече си приличат, от колкото различават?

Ето и част от теорията, научно изведена от „Института за Системно Икономическо Инженерство“:

Всяко индустриално предприятие – в своето качество на системен обект – съществува в резултат на единодействието на пет функционални системи:с

     1. система за Продажби,
     2. система за Производство,
     3. система за Доставки,
     4. система за Финансиране и
     5. система за Осъществяване на Технологична Среда на предприятието.

Петте функционални системи на индустриалното предприятие движат елементите на подвластните му активи: както собствени, така и привлечени.

Осъществяването на индустриалното предприятие като системен субект се постига чрез поемане от страна на служителите му на съвкупна отговорност за усвояване, прилагане и развитие на познанията, необходими за осъществяването му като системен обект.

Познанията, необходими за осъществяване на всяко индустриално предприятие като системен субект, могат да се изобразят схематично. Това изображение на предприятието като системен субект има познавателна приложимост спрямо всеки фрагмент от глобалния индустриален капитал, който може да бъде определен чрез понятието „ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“.

В тази си същност универсалният модел за управленско моделиране на машиностроителното предприятие може да се изучава още в университетите като най-сложната и важна структура на предприятие, а след това да бъде успешно прилаган и на практика в реалната среда сред множеството други индустриални предприятия.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!