businessman-analyze-data-stock-market-research

Пазари на знанието за моделиране на икономиката

Пазарно изражение на обществената необходимост от продукти на икономическата наука

В настоящото изложение ще разгледаме обществената необходимост от знания за управленско моделиране на икономика­та и готовността на обществото да заплаща милиарди за тях, въпреки ниската приложна стойност на знанията, гене­ри­ра­ни от съвременната икономическа наука.

Обществена необходимост от продукти, които да структурират и повишават ефективността
на икономическите дейности непрекъснато нараства.

Прякото пазарно изражение на обществената необходимост от продукти, които да структурират и повишават ефективността на икономическите дейности се структурира в следните направления:

 • Индустриален инженеринг и реинженеринг.
 • Управленско-моделиращо консултиране.
 • Одитиране, включително рейтингово оценяване.
 • Бизнес софтуер и свързаните с него услуги.

Тези четири продуктови направления не са специфич­на характеристика на дадена икономическа наука. Но идеологията на актуалната икономическа наука неминуемо седи в тяхната основа.

Индустриален инженеринг и реинженеринг

Това е най-високо технологичното направление, което представлява свързващото звено между технологичните науки и индустрията. Това направление включва следните категории продукти:

 • инженерингови проекти за изграждане на технологичната среда на индустриални предприятия и системи;
 • реинженеринг на технологичната среда на индустриални предприятия и системи;
 • моделиране и управление на жизнения цикъл на продуктите – тяхната продажба, внедряване и сервиз.

Към края на 2020 година, пазарът за Индустриален инженеринг и реинженеринг се оценява на 950 милиарда долара за година. Тенденцията е през 2030 този пазар да достигне 1,55 трилиона долара за година.

Управленско-моделиращо консултиране

Това направление трябва да бъде мост между икономическата наука и инженеринга на предприятия. Към момента познавателната основа за неговото осъществяване се осигурява от икономическа наука, намираща се на средновековно ниво на развитие. Икономическите активи, които зависят косвено от направлението се оценяват в десетки трилиона долара. Сегментите, съставящи този пазар са:

 • Стратегическо консултиране;
 • Оперативно консултиране;
 • Финансово консултиране;
 • Консултиране, относно човешки ресурси;
 • Консултации, свързани с бизнес софтуер.

Към края на 2020 година, пазарът за Индустриален инженеринг и реинженеринг се оценява на 300 милиарда долара за година. Тенденцията е през 2030 този пазар да достигне 455 милиарда долара за година.

Поради ниското ниво на вложена стойност, нужна за опериране, този вид пазар се характеризира с много високо ниво на печалба.

Одитиране, включително рейтингово оценяване

Познавателната основа за осъществяване на одитиране и рейтингово оценяване също се осигурява от икономическата наука, намираща се на средновековно ниво на развитие.

Продуктите, формиращи този пазар, са консултантски и администра­ти­в­ни услуги в областта на счетоводния одит, както и рейтингово оценяване на рентабилността на различни икономически субекти, в това число и цели държави.

Икономическите активи, косвено зависещи от направлението, тук също се оценяват в десетки трилиона долара.

Към края на 2020 година, пазарът за Одитиране и рейтингово оценяване се оценява на 150 милиарда долара за година. Тенденцията е през 2030 този пазар да достигне 215 милиарда долара за година.

Поради ниското ниво на вложена стойност, нужна за опериране, този вид пазар се характеризира с много високо ниво на печалба.

В проучването не са взети под внимание банковият сектор и оценките на национални икономики.

Бизнес софтуер и свързани с него услуги

Бизнес софтуерът е предназначен да обслужва описаните до тук дейности. Той се създава съобразно актуалната икономическа наука и по този начин се явява мощно средство за масовото ѝ разпространение в практиката.

Поради липсата на „здрав и монолитен фундамент на икономическата наука, във вид на системен универсален модел на машиностроителното предприятие“, бизнес софтуерът се създава на базата на т.нар. добри практики. Това води до фрагментарност и неизчерпаемо множество модули и видове бизнес софтуер. В резултат се постига ниска работна ефективност на предприятията.

Част от различните видове модули, формиращи този пазар са: ERP, PDM, SCM, CRM, MRP, MES, SRM, MDM, HR, FI, IM, PS, CO, BI… Водещи компании в тази област са: SAP, Oracle, Microsoft и други.

Към края на 2020 година, пазарът за Бизнес софтуер и свързани с него услуги се оценява на 350 милиарда долара за година. Тенденцията е през 2030 този пазар да достигне 690 милиарда долара за година.

Това направление е с голям потенциал за растеж. Данните се различават в зависимост от това, кой провежда проучванията, какви фактори и класове продукти биват разглеждани. Представените тук данни са силно занижени!

Сумарен пазар – по минимални стойности

Сумарният пазар на представените продуктови направления, към 2030 година, се очаква да възлезе на $2,9 трилиона годишно.

В настоящото изследване са използвани минималните стойности на проучените данни и тенденции на нарастване на пазарите.

Сумарен пазар – по минимални стойности и вкл. на счетоводните услуги

Сумарният пазар на представените продуктови направления, към 2030 година, се очаква да възлезе на $3,5 трилиона годишно.

В настоящото изследване са използвани минималните стойности на проучените данни и тенденции на нарастване на пазарите, към които е добавен и пазарът на счетоводни услуги, който неминуемо ще бъде засегнат от неизбежната дигитална реформа на икономическата наука.

Сумарен пазар – по максимални стойности

Сумарният пазар на представените продуктови направления, към 2030 година, се очаква да възлезе на $6,0 трилиона годишно.

В настоящото изследване са използвани максималните стойности на проучените данни и тенденции на нарастване на пазарите.

Сумарен пазар – по максимални стойности и вкл. на счетоводните услуги

Сумарният пазар на представените продуктови направления, към 2030 година, се очаква да възлезе на $6,6 трилиона годишно.

В настоящото изследване са използвани максималните стойности на проучените данни и тенденции на нарастване на пазарите, към които е добавен и пазарът на счетоводни услуги, който неминуемо ще бъде засегнат от неизбежната дигитална реформа на икономическата наука.

Източници, методи и средства на проучването

Настоящото проучване се базира на данни, достъпни в интернет пространството. На първо място това са доклади за текущото състояние на разглежданите четири пазарни направления и прогнози за тяхното бъдещо развитие, разработени от статистически агенции като:

 1. Grand View Research
 2. The Business Research Company
 3. Business Insider
 4. Garthner
 5. Consultancy Global и много други.

По подробна информация за използваните от тях методологии и източници и обхват на техните проучвания може да бъде намерена в уеб страниците на съответните компании и в съответните раздели на самите проучвания.

Също е направен и преглед на годишните финансови отчети на водещи компании в съответните пазарни направление. Например такива са:

 1. SAP SA
 2. Microsoft
 3. PWC
 4. Ernst & Young
 5. KPMG и много други.

Не пропускайте следващия ни материал: „Има ли липса на квалифицирани кадри в индустрията и управлението?“

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!