Какво е това БИЗНЕС ПЛАН?

Интернет – под една или друга форма – дава еднозначен отговор на въпроса „Какво е това бизнес планиране?“ – това е „целенасочена дейност на множество от субекти за изготвянето на бизнес план“.

Но отговорът на въпроса „Какво е това бизнес план?“ не е така еднозначен. Пак там (в интернет) могат да се видят различни по съдържателен характер определения. Ето няколко примера:

1‑во примерно определение на понятието „Бизнес план“:

Програма за организиране на пазарна сделка, система от мерки в предприемачеството, насочена към получаване на печалба. При съставянето на бизнес плана трябва да се отчитат всички възможни препятствия при неговото осъществяване. Главното при съставяне на бизнес плана се явява точното определяне на целите и задачите на проекта и възможностите за неговата реализация. Бизнес планът се съставя или със собствени сили, или с помощта на специализирана организация. 

2‑ро примерно определение на понятието „Бизнес план“:

Писмен документ, който описва детайлно как даден бизнес – обикновено старт-ъп – определя своите цели и дейностите за постигането им. Бизнес планът разполага писмена „пътна карта“ за компанията от маркетингова, финансова и операционна гледна точка.

3‑то примерно определение на понятието „Бизнес план“:

Програма за дейността на предприятието, план от конкретни мерки за постигане на конкретни цели от дейностите на компанията, включва оценка на очакваните разходи и приходи. Разработва се на основата на маркетингови изследвания.

4‑то примерно определение на понятието „Бизнес план“:

Това е документ, описващ основите на бизнеса, стратегиите за продажби и маркетинг, а също и финансовият анализ съдържащ плановите печалби и загуби.

5‑то примерно определение на понятието „Бизнес план“:

Документ, на основата на който се осъществява планиране на предприемаческата дейност. В зависимост от целта на разработката на бизнес плана неговата структура, състав, количество и съдържание на разделите, могат да бъдат различни. Бизнес план се разработва за обосновка на нов проект, организация на нов бизнес, за привличане на инвеститори, обосновка на целесъобразността и изгодата от влагане на средства в развитието на даден бизнес; за възстановяване на платежоспособността и финансовото оздравяване на предприятие; за планиране на дейността на функциониращо предприятие и др.

В исторически контекст понятието „бизнес планиране“ започва да се среща през 50-те години на миналия век в САЩ, като приложение към процеса по съставяне на бюджети, но започва да набира популярност едва през 90-те, успоредно с развитието на т.нар. „рисков капитал“ и „рискови инвестиции“. Инвеститорите държат да се запознаят с бизнес плана на компанията, преди да решат да инвестират в нея. Всяко проучване показва, че днес по света битуват много и различни стандарти за това какво трябва да представлява един „бизнес план“.

Следва общ обзор на четири вида такива стандарти, дело на организации със световен авторитет: „United Nations Industrial Development“ — подразделение на Организацията на Обединените Нации; „European Bank for Reconstruction and Development“; „KPMG“ и „Ernst&Young“ – две от компаниите, част от „голямата четворка“ на счетоводните компании.

Обзор на четири вида стандарти за бизнес планиране

Това, което може да се каже е, че колкото са различни примерните определения за понятието „бизнес план“, толкова са различни и съставните части на различните стандарти за „бизнес план“. А когато се запознаем и със съдържанието, с което трябва да се запълнят отделните съставни части, ще видим, че въпреки споделените имена и тук всяка различна „школа“ има собствено разбиране какво трябва да се съдържа в дадена част. Разбиране, което безспорно се различава от разбирането на другите.

Задълбоченият анализ на понятието „бизнес план“ води до извода, че чрез бизнес планиране ние трябва да сме способни да обосновем „нов проект, или организирането на нов бизнес, а също и да планираме дейността на функциониращо предприятие“.

Всичко това означава, че знанието за бизнес планиране би следвало да ни дава цялостно и ясно виждане за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието като системен обект, защото в противен случай, обоснованото извършване на тези дейности би било невъзможно.

Задълбоченият анализ на знанието за бизнес планиране обаче, води до извода, че това знание подкрепя Първия съществен дефект, присъщ на базисното научно знание за икономика.

Повече за Първи, а и за Втори съществен дефект може да прочете от статията ни Базисното научно знание за икономика е на средновековно ниво на развитие.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!