ИСИИ Институт за Системно Икономическо Инженерство

„Институт за Системно Икономическо Инженерство“ – Същност и цели

По своето естество, стратегическите цели на „Института за Системно Икономическо Инженерство“ — „ИСИИ“ АД — представляват модел на множество от негови бъдещи състояния в пространството и времето на глобалния свят, състояния, които трасират неговия път за превръщането му в начален източник на „Четвърта инженерна вълна“ в развитието на базисното научно знание за икономика. Вълна, чрез която ще се осъществи исторически преход на икономическата наука от „схоластично“ („средновековно”) на „системно“(„инженерно“) ниво на развитие и която ще доведе до преразпределение на пазари за над 2трлн$/годишно.

Целта до края на 2023-та година е „ИСИИ“ АД да изгради функционална структура, която може да развива и прилага теорията и терминологията на „ИДЕУМ“ като основа за създаване и развитие на: (1) продукти във вид на двойно иновативни бизнес консултации; двойно иновативни бизнес одити; двойно иновативни проекти за реинженеринг и инженеринг; (2) концептуална функционална разработка на прототипна двойно иновативна ERP технология; (3) материали за подготовка и преподготовка на системни икономически инженери в областите: двойно иновативен ERP софтуер, двойно иновативни бизнес косултации, двойно иновативни бизнес одити, двойно иновативни проекти за реинженеринг и инженеринг; (4) материали, обезпечаващи извършване на сертифициращо-оценяваща дейност на организационни субекти доставчици на двойно иновативно ERP знание.

Друга от целите на „Института за Системно Икономическо Инженерство“ е до 2030г разработеното от Института знание да доведе до разгърнат и безвъзвратен процес на преразпределение на световните пазари на продукти в областите на: бизнес софтуер, бизнес консултации, бизнес одити, проекти за реинженеринг и инженеринг. Пазари на стойност 3трлн$/годишно към 2030-та година. В същото време „ИСИИ“ АД е създал армия от системни икономически инженери, чрез които е успял да завладее най-малко 7 до 9% от тези пазари, с което вече ще е започнал историческият преход на икономическата наука от „схоластично“ („средновековно”) на „системно“ („инженерно“) ниво на развитие.

Повече информация за „Института за Системно Икономическо Инженерство“ може да намерите тук.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!