Базисното научно знание за икономика е на средновековно ниво на развитие.

Как един Манифест води цяла фондация напред с едно от най-противоречивите твърдения, които сте чували някога, а именно:

Базисното научно знание за икономика е все още на средновековно ниво на историческо развитие, спрямо базисното научно знание за медицина и в този си вид, то има съществени функционални дефекти.

И продължава…

„Всеки добросъвестен общ преглед на днес съществуващото базисно научно знание за икономика ще формира виждане, че това знание се състои от много и най-различни по своя понятиен характер съставни части, съдържателно несвързани помежду си. Например:

(1) знание за счетоводно моделиране,
(2) знание за управление на производителността и качеството,
(3) знание за планиране и контрол,
(4) знание за управление на персонала,
(5) знание за управление на промяната,
(6) знание за управление на проекти,
(7) знание за управление на криза,
(8) знание за бизнес моделиране

и още много други такива.

Очевидно е, че тези части не формират здрав и монолитен фундамент на икономическата наука, във вид на системен универсален модел на машиностроителното предприятие, какъвто фундамент – във вид на системен анатомичен и физиологичен модел на човешкото тяло – е започнала да изгражда съвременната медицинска наука в самото начало на Ренесанса и развива и до днес.

Това означава, че във времето на дигиталните информационни технологии, базисното научно знание за икономика все още се намира на средновековно, схоластично ниво на развитие, в сравнение с нивото на развитие на базисното научно знание за медицина.

Този факт е следствие от наличието на два съществени дефекта, присъщи на разпространяващото се днес базисно научно знание за икономика:

Първи съществен дефект

Базисното научно знание за икономика не дава цялостно и ясно виждане за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието като системен обект.

Както някога средновековната медицинска наука не е била в състояние да обясни системно анатомията и физиологията на човешкото тяло, така съвременната икономическа наука не е в състояние да обясни системно „анатомията“ и „физиологията“ на машиностроителното предприятие.

Втори съществен дефект

Базисното научно знание за икономика не дава никакво разбиране за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен субект.

Казано с други думи, икономическата наука не дава системно знание за същността и смисъла на колективната, а оттам и на индивидуалната трудова отговорност за съществуването на едно машиностроително предприятие.“

Ако се вгледаме внимателно в основното твърдение ще видим, че се състои от две съдържателни части и причинно-следствена връзка между тях:

Първата съдържателна част гласи, че „Базисното научна знание за икономика е все още на средновековно ниво на историческо развитие, спрямо базисното научно знание за медицина …“

Втората съдържателна част гласи, че „ … базисното научно знание за икономика в този си вид (от позицията на своето средновековно ниво на развитие) има съществени функционални дефекти.“

А причинно-следствената връзка е, че базисното научно знание за икономика се намира на средновековно ниво на историческо развитие, спрямо базисното научно знание за медицина, защото икономическата наука (по една или друга причина от възникването си до днес) все още не е започнала да работи системно и сериозно за преодоляване на неговите съществени функционални дефекти, поради посочените 2 „съществени дефекта“.

Следва да направим уточнението, че преодоляването на 1‑вия съществен дефект на базисното научно знание за икономика се явява абсолютно необходимо условие за преодоляването на 2‑рия съществен дефект.

От тази позиция имаме сериозни основания да търсим и правим сравнение на неговото историческо развитие с историческото развитие на базисното научно знание за медицина.

Логически научното знание за медицина се състои от научно знание за универсален анатомичен и физиологичен модел на живото човешко тяло – модел, който създава цялостна и вярна представа за неговото системно устройство и начин на функциониране.

Знанието за „системен анатомично-физиологичен модел на човешкото тяло“ се налага в европейския свят безусловно, в качеството на базисно знание за медицина, през втората половина на 19-ти век. Но до края на средновековието – настъпило с изобретяването и разпространението на книгопечатането – базисното знание за медицина е било съвсем различно от това, което е днес.

И тук възниква въпрос: Какво е било базисното научно знание за медицина през средновековието? – имало ли е то дефекти, каквито днес има базисното научно знание за икономика?

В историята на европейския свят – от създаване на първите университети в Европа през 13-ти и 14-ти век до наши дни – се наблюдават две нива на историческо развитие на медицинската наука, а също и преход между тях.

Първото ниво на историческо развитие на медицинската наука е определено като средновековно, а още и като схоластично, защото се характеризира със схоластичен подход – такъв, който не изисква знание за „системен анатомично-физиологичен модел на човешкото тяло“. Достатъчни са знанията, които съдържат писмени източници, идващи от съсловно провъзгласени авторитети – няма значение, че тези знания са фрагментарни по обхват, съдържат неясни понятия и немалка част са далеч от реалната действителност, те трябва да се изучават, интерпретират и отстояват като истина.

Второто ниво на развитие на медицинската наука може да се определи като съвременно, а още и като системно, защото се характеризира със системен подход. Този подход налага категорично изискване за овладяване на знание за „системен анатомично-физиологичен модел на човешкото тяло“, описан с ясни и еднозначни понятия. Това знание се определя като базисно научно знание за медицината – без сериозно овладяване на такова знание е немислимо ученето и завършването на медицинско образование.

И тук изниква следващият въпрос: „Какво е историческото ниво на развитие на съвременната икономическа наука в сравнение с нивото на развитие на медицинската наука?“

Прочетете повече в следващата статия „ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА В СРАВНЕНИЕ С МЕДИЦИНСКАТА НАУКА“.

А може да прочетете целия Манифест от тук: Манифест за Дигитална Реформа на Икономическата Наука* – Авторско дело на Фондация “Информационни Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука”

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!