Счетоводство икономика finance and accounting

Счетоводството: гръбнакът на съвременната икономика

От най-малкия бизнес до най-големите корпорации, счетоводството е основния инструмент за управленско моделиране на компанията. Освен изисквано по закон, то е и най-адекватното за множеството бизнеси мерило за състоянието на компанията, нейното минало и евентуално бъдеще. Счетоводството е приложимо за създаване на модел на икономиката на всяко предприятие.

В историческото развитие на счетоводството ясно се открояват два етапа: ​

Първият може да бъде определен като просто (едностранно) счетоводство
Вторият като сложно (двустранно) счетоводство.

Най-древните артефакти за счетоводство са от няколко хиляди години преди новата ера, от поречието на Нил (древен Египет) и Междуречието на Тигър и Ефрат.​ С процъфтяването на селското стопанство и занаятчийската индустрия, естествено, се налага воденето на счетоводна отчетност. Имало е и банки.

Счетоводството в древен Египет се развива до сложна система от одити, която позволявала да се провери добросъвестността на египетските счетоводители, тъй като за разкрити нарушения наказвали с глоби, отсичане на части от тялото, а и със смърт. 

В древен Китай (1122 г. – 256 г. преди новата ера) счетоводният отчет е бил основното средство за оценка на ефективността на правителствените програми.

В древен Рим счетоводството възниква на основа на записите, които по традиция се водели от главите на семействата. ​Данните за имущественото състояние на гражданите се използвали за данъчно облагане и на тяхна основа са се определяли гражданските права (имуществения ценз).

Преход към нов етап в развитието на счетоводството поражда идеята за двустранен (дебитно-кредитен) запис на стопанските операции

Тази идея възниква в средните векове, но нейното широко разпространение и масово практическо приложение започва да набира скорост едва след 1494 г.

Двустранното счетоводство, зародило се в Италия, започва да се разпространява: първо във Франция и Германия, след това в Англия и Скандинавия, после на запад в Испания, а накрая през Атлантическия океан в Америка. ​ На изток неговият път минава през Полша, след това през Русия (XVIII век), за да стигне през XIX век до Китай и Япония. 

Втората половина на XIX век и началото на XX век е време на бурно икономическо развитие – на основата на развитието на машиностроенето – както на Европа, така и на Северна Америка в лицето на САЩ. ​Същото това време води и до осъзнаване на истината, че двустранното счетоводството се явява единственото практическо знание за моделиране на икономиката на индустриалното предприятие, въпреки че това става на твърде големи времеви стъпки (месец, тримесечие, година) при това постфактум.

Нарастването на обществената значимост на двустранното счетоводство – поради неговите много по-големи възможности, но и сложност за разбиране – спрямо едностранното счетоводство, поражда необходимост от законодателно уреждане на начина на създаване и ползване на счетоводна информация.​ В повечето страни на Европа се заражда и развива счетоводно законодателство, съставна част от което е счетоводният баланс и отчет за приходите и разходите.

Излиза, че научното знание за счетоводство, спрямо влиянието си, е от жизнено значение не само за предприятията и бизнеса, но и за целият човешки свят. 

Запознайте се с ​„бащата на счетоводството“ в следващия ни материал — ​​„Монах въвежда съвременното счетоводството през XV век“.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!