ДРИНДРИНДРИН

Начало > 2in ERP > Другите Говорят > Източник: infostock.bg – Иновационния потенциал на ХЕС е управляван от дииновативни ERP системи

Тези статии не са авторски и съответно не са притежание на „ДРИН“, те са цитирани изцяло като се посочва конкретния източник – медия в края на всяка статия.
Източник: “infostock.bg”

Иновационния потенциал на ХЕС е управляван от използването на дииновативни ERP системи 

Някои индустриални компании в България се справят по-добре от други. За да разберем, част от факторите, които стоят в основата на успеха на дружества като „Хидравлични Елементи и Системи“ АД и М+С Хидравлик, се обърнахме към Стефан Стефанов – председател на фондация „ИТБИН“.

  1. Г‑н Стефанов, разкажете ни малко повече за появата на „База Идеум“ и целите и мисията, които този технопарк си поставя пред себе си?

„База ИДЕУМ е български технопарк за стратегически иновации в областта на базисното научно знание за икономиката. Под понятието „базисно научно знание за икономиката“ разбираме научното знание за управленско моделиране на индустриалните предприятия.

Създаден през 1998г., мисията на технопарка, предопределящ и цялостния характер на дейността му, е:

Създаване и развитие на IT продукт, носител на ново качество „базисно научно знание за икономиката“, чрез което да бъдат преодолени съществените дефекти, присъщи на предлаганото днес такова знание, които могат да се формулират както следва:

Първи съществен дефект: Научното знание за икономика не води до разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко съвременно предприятие като системен обект, който може да създава добавена стойност.

Втори съществен дефект: Научното знание за икономика не води до разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко съвременно предприятие като системен субект, който трябва да създава добавена стойност. Това означава, че това знание е съвсем празно за същността на колективната отговорност, а оттам и съвсем безпомощно за изготвяне на практически точни длъжностни характеристики в индустрията.

През своята история на съществуване „База ИДЕУМ“ е извела знание за принципното устройство и начин на функциониране на индустриалното предприятие като системен обект и субект под формата на теория, терминология и прототипна технология във вид на дииновативна ERP-система, която се е доказала в индустриалната практика. Технология, която се явява подривна спрямо всички съществуващи към днешна дата пазарно предлагани продукти (във вид на бизнес софтуер, бизнес консултиране, инженеринг и реинженеринг) за управленско моделиране на индустриалната икономика.

  1. Говорите за революция в икономическите науки и нови бизнес принципи, които ще заменят традиционните представи за управление на бизнеса. Какви са те и защо са толкова революционни?

Не бихме казали, че революция е точната дума. По-скоро ние говорим за реформа на икономическата наука. Реформа, чрез която да се направи преход на тази наука от схоластично (средновековно) на инженерно (съвременно) ниво на развитие, чрез масовото разпространение, изучаване и развитие на функционалните конструкции на „дииновативни ERP“ системи – това са нов клас ERP системи, в които е вградено универсално знание за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект.

Нека опишем горе казаното с един прост пример:

През средновековието медицинската наука е била схоластична, т.е. имало е множество различни школи, водени от авторитети, които са имали различно фрагментарно разбиране за устройството на човешкото тяло. С появата на системния анатомичен и физиологичен модел на човешкото тяло, открит от Андреас Везали, медицината бележи своя преход от средновековно на съвременно ниво на развитие.

Аналогично на медицината преди появата на анатомичен и физиологичен модел на човешкото тяло, икономическата наука днес е схоластична и няма изведен цялостен универсален модел за принципното устройство и начина на функциниране на индустриалното предприятие.

Някои биха оспорили това визирайки счетоводството и наистина счетоводството (дело на Лука Пачиоли – монах) е универсално спрямо всяко индустриално предприятие, но то не дава „анатомията и физиологията“ на индустриалното предприятие в цялост.

Едно е безспорно, икономическата наука, рано или късно, ще направи своя преход от средновековно на съвременно ниво на развитие. Това, което е важно за нас като българи е, че в България, по волята на Бог, съдбата или случайността, технопаркът „База ИДЕУМ“ е извел знание за универсален модел за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект. Същото това знание е вградено в функционалните конструкции на създадената от „База ИДЕУМ“ „дииновативна ERP“-система.

Защо са толкова революционни тези открития, може да се отговори чрез две прости аналогии:

(1) Към днешна дата, на кого бихте поверили собственото си здраве — на доктор схоласт или на съвременен доктор, изучавал анатамоията и физиологията на човешкото тяло. Мисля, че отговорът е еднозначен – на съвременен доктор. Същото важи и за управлението на индустриалното предприятие. Качеството и ефективността на управление ще бъдат значително по-високи от тези, които са днес при масовото изучаване на анатомичния универсален модел на индустриалното предприятие. 

(2) Всички сме чували за невероятните за времето си постижения на гении като Леонардо Давинчи, или Исидор от Милет и Антимий от Трал (архитектите на катедралата „Света София“), които са проектирали и строили уникални съоръжения. С появата на механиката и инженерството много по-сложни и големи съоръжения, към днешна дата, се проектират и изграждат от далеч по-малко гениални хора, които всяка година се подготвят от техническите университети по света. Аналогично в управлението към днешна дата, седят имената на създатели или прочули се гении в управлнието на корпорации като Хенри Форд или пък Джак Уелч. Успешните индустриални предприятия се управляват, обикновено от инженери, минали през инженерната длъжност, работили дълги години за дадената фирма, опознавайки нейната структура, хора и технологична среда.

Нашето твърдение, доказано в индустриалната практика, е, че създаването на ръководители може да става системно и много по-ефективно чрез изучаването и прилагането на универсалния модел за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие. Така както механиката и инженерството са направили общодостъпно и ефективно изграждането на кадри, които да проектират и строят сложни конструкции, така и универсалният модел на машиностроителното предприятие прави общодостъпно и ефективно изграждането на управленски кадри за индустрията, кадри, стъпили на ново инженерно, а не схоластично, знание за принципното устройство и начин на функциониране на индустриалното предприятие.

  1. Първа конференция на форум „ИТБИН“ на тема „Индустрия 4.0 и Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ се проведе на 15-ти и 16-ти декември 2020 г. Разкажете ни за най-важното, което се случи на тази конференция и най-големите й достижения.

Най-важното, което се случи на Първата конференция на форум „ИТБИН“ бе оповестяването на каузата на фондацията, а именно необходимостта от Дигитална Реформа на Икономическата Наука, нейният смисъл и възможността на България, като източник на тази идея да вземе участие в преразпределението на световните пазари на знание за управленско моделиране на икономиката на индустриалните предприятия, възлизащи на 1.5 трилиона евро годишино.

Като реален житейски процес, Дигитална Реформа на Икономическата Наука означава изграждане и поддържане на Световен комплекс за икономическо инженерство. По същество това е научноизследователска и научно-образователна система, която развива, разпространява и предоставя за крайно търговско и крайно приложно ползване „дииновативно ERP“ знание за управленско моделиране на индустриалната икономика.

Шестмесечното изучаване – като теория и практика – на програмната функционална конструкция на този нов вид системи ще формира ново качество знание за управлението на икономиката на машиностроителните предприятия и корпорации. Знание, много по-истинно и полезно за индустриалната действителност от знанието, което сега се формира в резултат на петгодишно изучаване на икономически дисциплини в световно най-престижни университети.

В последния час на конференцията се фокусираме върху начина, по който се осъществява Дигиталната Реформа и възможното участие на България в процеса на преразпределение на световните пазари на знание, участие, което възлиза на 5 млрд. евро годишно към 2030г. и потенциала за нарастване до 15 млрд. евро годишно до 2040 г. Естествено това би било възможно при съответна подкрепа от страна на българските стопански, политически, медийни и научни елити. На преден план излиза подкрепата от стопанските елити, която се изразява в инвестиции в този процес – инвестиции, които по своя харакер се явяват тройно печеливши — веднъж като висока възвръщаемост в личен план, втори път като патриотично дело и трети път като престиж на национално и европейско ниво.

  1. Можете ли да ни дадете някакви конкретни примери, как новите модели за управление са били имплементирани в някои компании и до какви ефекти са довели?

Като пример за осъществяване на управлението чрез осъзнато разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на индустриалното предприятие, чрез използването на „дииновативни ERP“-системи, като носители на тези модели, можем да дадем ефективното управление на иновацинния потенциал на „Хидравлични Елементи и Системи“ АД.

За да поясня за читателите, иновационен потенциал е способността на едно предприятие да усвоява нови гами продукти. През 2013г. (както може да се види от уебсайта на „ХЕС“ АД) беше създадено партньорство между „ХЕС“ АД и „М+С Хидравлик“ АД за производство и продажба на аксиално бутални хидравлични мотори и помпи (АБХИзи) – изключително иновативна технология за България. Това производство стъпва на закупени стари машини и документация от някогашното предприятие „Сила“, предназначено за производство на тези изделия и инвестирало навремето над 120 млн. валутни лева.

Процесът в „Сила“ по внедряване е протичал няколко години, но идва демокрацията. Задача на „ХЕС“ бе да усвои производството на АБХИЗите (без монтажа и изпитанията, които бяха задача за „М+С Хидравлик“).

През 2013 г., в рамките на 9 месеца, 5‑ма млади машинни инженери, сред които и аз, без опит в проектирането на заводи, но които познавахме в дълбочина „дииновативната ERP“-система – проектирахме, изградихме и обезпечихме работата на разширенията на технологичната среда и на двата завода. Всичко това се случи за толкова време и пари колкото „чужденци“ поискаха само за осъвременяване на документацията на изделията.

Под наше ръководство, 4‑ма работници, без какъвто и да било специализиран опит, за 9 месеца, усвоиха набор от високотехнологични процеси, които в общия случай се обезпечават от 25 до 30 висококвалифицирани специалисти.

Произведените от „ХЕС“ АД изделия бяха изпратени в световноизвестна специализирана лаборатория в Германия. Тамошните експерти не можаха да повярват, че такива продукти – като вид и качество – могат да бъдат създадени в България.

  1. И накрая — какви са целите ви за тази и следващата година и как пандемията обърка плановете ви?

Пандемията обърка плановете ни за провеждане на Първата конференция, която трябваше да бъде присъствена и за това ни се наложи да я проведем в онлайн формат.

Целите ни за тази и следващата година са провеждане на последващи конференции на Форум „ИТБИН“, но най-вече възраждане на дейността на технопарка „База ИДЕУМ“ и формирането на основите на Световен комплекс за икономическо инженерство, чрез който България да вземе участие в преразпределението на пазарите за знание, за които вече говорихме.

Възраждането на дейността на „База ИДЕУМ“ ще се случи под формата на преобразуване на едно от акционерните дружества на технопарка, чиято основна цел ще бъде развитие и разпространение на тази уникална подривна технология. Очакваме стойността на акциите в това дружество да се повиши поне петкратно в следващите 3 години, тъй като наистина това, с което разполагаме ще предизвика огромен интерес във всички водещи компании –производители на софтуер, а и не само.

Защото ключова част от „дииновативното ERP” знание и продукти ще се развиват в областите на бизнес софтуер, бизнес консултиране, бизнес одитиране, индустриален инженеринг и реинженеринг. Очакваме до 2023 година стойността на това дружество да бъде над 1 млрд. евро.

Технологията, с която разполагаме многократно превъзхожда всяка съществуваща подобна към момента, така че очакваме огромен интерес от инвеститори и съмишленици.

Линк към оригиналната статия: https://www.infostock.bg/infostock/control/bse/news/102695-s-stefanov-inovatsionniya-potentsial-na-hes-e-upravlyavan-ot-izpolzvaneto-na-quotdiinovativni-erpquotsistemi
Източник: Infostock.bg
Автор: Теодор Минчев, журналист

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!