Общи условия за използване на сайта 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта на „ММиракълс“ ЕООД. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „ММиракълс“ ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта само за лични/нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „ММиракълс“ ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на „ММиракълс“ ЕООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на сайта на „ММиракълс“ ЕООД. „ММиракълс“ ЕООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ — всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, на който и да е от сайт на „ММиракълс“ ЕООД.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- получаване на e‑mail — бюлетини от изрично пожелалите тази услуга Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ — всяко лице, с което „ММиракълс“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, DoS (Denial of Service — претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са защитени според действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

„ММиракълс“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за свързване за контакт. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред.

• Защита на данните 

Използването на този сайт е възможно без да се предоставят лични данни. Искаме да Ви информираме, че ако предоставяте в този сайт Ваши лични данни (име, имейл адрес и др.), това винаги се прави на доброволни начала. Вашите лични данни ще бъдат съхранени и използвани в съответствие с валидните национални и европейски правила за защита на данните, за обработка на Вашите запитвания. „ММиракълс“ ЕООД защитава неприкосновеността на Вашите лични данни и няма да ги продава, отдава под наем или предоставя по друг начин на разположение на трети страни.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ММиракълс“ ЕООД на следния email за контакти: support@dres.tech.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

„ММиракълс“ ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „ММиракълс“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ММиракълс“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„ММиракълс“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

„ММиракълс“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

„ММиракълс“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Уебсайтът на „ММиракълс“ ЕООД използва услугите и инструментите на Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашият IP адрес), се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта. Също така Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google.

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове.

Повече информация за технологията, използвана от Google може, да бъде намерена в www.google.com/analytics.

„ММиракълс“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.