Свържете се с нас 

Благодарим ви за всички изпратени въпроси!
Отговаряме на всички въпроси в последователността, в които сме ги получили, като ги публикуваме тук, защото вярваме, че отговорите ще са интересни за всички наши читатели. Не се колебайте да ни пишете, защото Вашата информираност и мнение са от голямо значение за осъществяване на Дигитална Реформа на Икономическата Наука. 

  Нашите читатели ни попитаха … 

  Сега съществуващите „ERP“ системи могат да бъдат определени като „схоластични“, защото техните функционални конструкции не се съставят по ясно дефинирано научно знание за тяхното принципно устройство и начин на функциониране, в качеството им на системни обекти с ясно практическо приложение. Тоест нямат качествено моделиране на икономиката на индустриалното предприятие в пространството и времето на глобалния свят, разглеждани като системен обект и субект. Дефицитът от такова знание произтича от съществени дефекти на базисното научно знание за икономика и тези системи са още един показателен пример, че икономическата наука е на схоластично ниво на развитие, което определихме като средновековно в сравнение с медицинската.

  Дииновативната ERP” система, наричана още „инженерна“ (поради нейния системен подход), е „ERP“ система, която веднъж обновява (систематизира, разширява и уточнява) знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието като системен обект и субект, и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал, а от там определяне и управление на развитието на технологичен елит – това са хората, които обезпечават създаването и внедряването на нови продукти и технологии.

  Това, че България е водеща в процеса на създаване и развитие на „дииновативна ERP“ система е изключително ключов факт, то тогава тя (България) – чрез някои от своите научноизследователски и научно-образователни институции – ще има съвсем реална възможност за сериозно участие в предстоящото преразпределение на пазарите за продукти на знанието за управленско моделиране на икономиката. Не бива да се мисли, че едно участие в преразпределението на визираните пазари (от страна на малка държава като България, но със световно водеща иновационна и организационна позиция в процеса на Дигитална Реформа на Икономическата Наука) би могло да бъде от порядъка на десетки проценти. По наше виждане, участието на България в преразпределението на тези пазари, на ниво няколко десети от процента, би било възможно най-ефективната национална цел. Цел, която си струва да стане кауза на най-стойностните представители на българския елит. И те – чрез реализацията на тази цел – да изведат България на наистина висока икономическа и политическа орбита в бъдещето на глобалния свят.

  Дииновативна ERP“ система е ново понятие, дефинирано от авторите на Манифеста за Дигитална Реформа на Икономическата Наука“фондация „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“. Дииновативна означава двойно иновативна. Това е „ERP“ система, която веднъж обновява знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието, и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал и определяне на технологичен елит – хората, които обезпечават иновативно развитие на предприятието.

  Понятието „икономика“ има три измерения на своето обективно значение: геополитическо, индустриално и семейно. Икономическата наука носи отговорността да създава, развива и разпространява, както знание за управленско моделиране на икономиката, така и за разбиране и оценка на икономическата ефективност в трите основни нейни направления - геополитическо, индустриално и семейно.

  Ако си зададем въпроса „Дали има друга наука освен икономическата, която да създава знание за разбиране и оценка на икономическата ефективност от развитието на обществения човешки капитал?“, ще стигнем до извода, че в днешно време икономическата наука е завоювала обществено признание като науката, която може и трябва да създава, развива и разпространява знание за системно разбиране, а оттам и за системно осъзнато управление на развитието на индустриалния капитал (включително човешкия) в пространството и времето на глобалния свят – в тази сфера тя е абсолютен монополист и от тази позиция носи ключова отговорност за позитивното развитие на същия този капитал.

  Тези факти отреждат най-високо, върховно място на икономическата наука, сред всички останали науки, при управление на индустриалното и геополитическото бъдеще, което по своето естество се явява политическото управление на човешкия свят, особено в условията на „Индустрия 4.0“.

  Дефектите в базисното научно знание за икономика могат да бъдат отстранени чрез осъществяването на „Дигитална реформа на икономическата наука“. Тази реформа ще постави началото на прехода на икономическата наука от средновековно (схоластично) на съвременно (инженерно) ниво на развитие чрез извеждане на здрав и монолитен фундамент на икономическата наука, във вид на системен универсален модел на машиностроителното предприятие в качеството му на системен обект и субект. По този начин ще блокира процеса на самоунищожение на човешкия капитал на европейския свят, което според нас, както неведнъж казахме, е фундаментален проблем в развитието на обществото ни.

  Както медицинската, така и икономическата наука имат като базова задача да създават знание за универсален модел на принципното устройство и начина на съществуване на системни обекти, носители на субектност – за медицинската наука такъв системен обект е човешкото тяло, а за икономическата наука това е машиностроителното предприятие, следствие на факта, че машиностроителната индустрия се явява върховно водеща индустрия.

  За да се разбере този отговор, се изисква задълбочено разбиране на понятията обект, субект, икономика и икономическа наука. И може би точно неразбирането на тези понятия е причината за този въпрос. Схоластичната икономическата наука се базира на множество понятия, които нямат единно значение. Т.е представителите на отделните икономически школи на практика говорят на различни езици. Това се случва в следствие на ниската дисциплина за истинност и системност на водещите представители на тези школи.

  Ако имаше ясно и единно значение на тези понятия, отговорът щеше да е кристално ясен.

  Какво мислите за следните определения?

  Обект носител на гранично определима от Субекта съвкупност от свойства.
  Субект е Обект носител на свойството Субектност, изразяващо се в способността за проявление на воля и идеи или представи.

  Икономика от своя страна е процеса на управляемо съществуване на изкуствени обекти, носители на системно осъществявана субектност, а икономическата наука е Световният научноизследователски и научно-образователен процес, който създава, развива и разпространява професионално признато знание за управленско моделиране на икономиката – на предприятието, на държавата и на семейството.

  Изграждането на „Индустрия 4.0“, определяна като „втора машинна епоха“, необходимо изисква от професионалното научно знание за индустриална икономика да може да обезпечи процеса на формиране на ново качество човешки капитал. Капитал, който да бъде носител на знание за универсален модел на машиностроителните предприятия, разглеждани като системни обекти и субекти на общоевропейското стопанство. Но нивото на развитие на индустриалната икономика е средновековно и няма как да формира такъв човешки капитал, без който идеята за такава индустрия има значително по-нисък потенциал за успех. Според нас този фундаментален проблем би се решил чрез осъществяване на „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ и това ще формира ново качество знание за управлението на машиностроителните предприятия и корпорации. Това от своя страна ще покачи значително шанса за успех на общоевропейската идея за изграждане на „Индустрия 4.0“. Казано с други думи, четвъртата инженерна вълна за развитието на знанието за управленско моделиране на индустриалната икономика, по своето същество представлява „Дигитална реформа на икономическата наука“.

  Според нас, политическите подходи са либерализъм с фокус свобода от държавна намеса в икономиката, социализъм с фокус справедливост при разпределение на икономическия резултат и консерватизъм с фокус придържане към управленската традиция, защото при тях няма критериално обособени етапи за историческо развитие.

  А политическа идеология означава авторитетно научно знание за определяне и оценка (а оттам и целево управление) на историческото развитие на националните и наднационалните съюзни икономики – развитие, разглеждано в рамките на критериално обособени исторически етапи.

  Системният универсален модел е приложим, както за машиностроителните предприятия, така и за множеството индустриални предприятията. Той дава цялостно и ясно виждане за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието, в качеството му на системен обект и субект. Системният универсален модел се явява базисно научно знание за икономиката. Това знание, вградено в „дииновативната ERP” система, се явява средство за осъществяването на „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“.

  През годините на своето съществуване, „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ — „ИСИИ“ непрестанно е правил сериозни проучвания в най-различни области (управленско консултиране, бизнес софтуер и академични среди), с цел да се провери дали професионалното съсловие на икономистите е успяло да разреши съществените дефекти, установени при раждането на „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ — „ИСИИ“ - а именно че базисното научно знание за икономика не дава цялостно и ясно виждане за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието като системен обект и системен субект.

  Тоест икономическата наука не дава системно знание за същността и смисъла на колективната, а оттам и на индивидуалната трудова отговорност за съществуването на едно машиностроително (и/или индустриално) предприятие.

  Универсалният модел има познавателна приложимост спрямо всеки фрагмент от глобалния индустриален капитал. Той отразява принципното устройство и начина на функциониране на технологичната среда на машиностроителното предприятие като единодействие на 5 технологични системи. Нещо повече този универсален модел е приложим не само за множеството машиностроителни предприятия, но и за цялото множество индустриални предприятия. По тази логика той представлява точно и достъпно знание за индустриалното предприятие като системно осъществяван обект. 

  Ключовата дума тук е достъпно! 

  Към момента, по данни на проучвания, правени от фондация „ИТБИН“, такова знание, което да обяснява ясно и житейски разбираемо принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие на практика отсъства. 

  Ако универсалният модел бъде изучаван в университетите, заемайки дадена позиция в предприятие, длъжностният работник, изучавал този модел, ще има адекватно знание за принципното устройство и начин на функциониране на предприятието — знание, което е приложимо във всяко едно машиностроително предприятие. Вграждането на едно такова ново качество базисно научно знание за икономика в един нов вид „ERP“ системи, наричани дииновативни, а след това широкото им учебно разпространение, ще доведе до разрешаване на проблема с развитието на човешкия капитал на европейския свят.

  Този нов вид дигитални системи трябва да бъде носител на холистично знание за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие и в това си качество – незаменимо средство за пречупване на визираната негативна тенденция.

  Стоката е продажба на материален обект, при което предприятието е собственик на субстанцията (материалите, както казахме това се явява Вложената стойност от 1ви ред), като клиентът няма грижа за нея и се интересува само от крайния продукт. 

  Услуга: продажба на процесно въздействие, при което предприятието не е собственик на субстанцията, като клиентът има грижата да я предостави и се интересува както от началното ѝ обектово състояние, така и от крайното обектово състояние.

  Всяко машиностроително предприятие е субект, който е елемент на множество от субекти, които заедно – в ролята на клиенти и/или доставчици на машиностроителни стоки и/или услуги – изграждат смислов фрагмент на световната машиностроителна индустрия. Казано по друг начин, предприятието в качеството си на системен субект отразява същността и смисъла на колективната, а оттам и на индивидуалната трудова отговорност за съществуването на едно машиностроително предприятие.

  Всяко машиностроително предприятие е системен обект, който се състои от множество обекти, определяни като капиталови активи. Част от тези активи са собствени, а другите привлечени.

  Според нас това е базисно знание за икономика, което би следвало да се изучава във висшите учебни заведения.

  Поради „деиндустриализацията“, която е следствие от идеята на стратегията, популярна като „Икономика на знанието“, европейският свят свива развитието на машиностроителния си човешки капитал. Нейното негативно изражение вече се вижда по множество графики, проучвания и изследвания, които показват нагледно как Изтокът, и по скоро Китай, е изпреварил значително Европа и САЩ откъм развитие на индустриалния си човешки капитал. За това и наричаме този проблем „Пренебрегвана очевидност“. Това негативно изражение може да бъде пречупено и обърнато в позитивно чрез „ДРИН“ – Дигитална Реформа на Икономическата Наука.

  Графичното изображение на политическата идеология за „Голямото пренастройване“ е Пътната карта, която ние сме разгледали няколкократно. Тази „пътна карта“ има претенции, че отразява работните ангажименти на „Световния Икономически Форум“ по създаване и развитие на всеобхватна система от критерии за компаниите: на първо място критерии от екологичен характер, на второ място критерии от социален характер и на трето място от управленски характер. Тук трябва да се уточни, че създаването, развитието, масовото разпространение, а след това и имплементирането в реалната индустриална икономика на визираната система от критерии, представлява всичко онова, което се нарича „GREAT RESET“ или „Голямото пренастройване“. Може да прочетете повече за нашия критичен анализ към СИФ тук.

  Ако някой се съмнява в показаната графика може да се огледа в съвременния глобален свят и ще забележи, че всички високотехнологични изделия, които ни заобикалят са произведени в Китай, а в Европа само се правят техните сглобки. Можете да намерите същите данни в множество световни публикации и статии, като ще си позволим и да цитираме една от тях, публикувана през месец ноември 2020 година.

  Авторът ѝ е британският историк Джефри Робъртс.

  ..Китай води в света в повечето от най-важните десет „горещи“ полета като разработките за батерии. Той отговаря за 70% от всички изследвания за фотокатализатори и лечение на рака, насочено към нуклеиновата киселина…

  ..Китай също така води във всички сфери на гражданското инженерство и устойчивата и обновяема енергия, производството, суперкомпютрите, разпознаването на речта, графиките, ториумната сила, реакторите, геномиката, термо силата, редица видове ракети, дроновете, орбиталното зареждане с гориво на сателити, пасивни лъчеви радари, мета материали, хиперспектрално снимане, нанотехнологията, хиперзвуковите оръжия, сателитните квантови комуникации, квантовите сигурни директни комуникации, и квантовите контроли…

  ...Приблизително 72% от академичните патентни семейства, публикувани в QIT от 2012 година насам, са от китайски университети…

  Американските университети заемат далечното 2‑ро място с 12%. Китай ще надмине САЩ в най-цитираните 50% от научните разработки за изкуствения интелект тази година, топ 10% догодина и топ 1% през 2025 година.

  6 от 11 големи проекта за изкуствен интелект са китайски. Нямаме никакъв напредък в квантовото криптиране или лицевото разпознаване, нито в маглев линиите със 100 мили/час, нито пък в енергийните трансмисии…

  Както казахме в отговора и на предишния въпрос тази негативна тенденция е следствие от деиндустриализацията“ – идея на стратегията „Икономика на знанието“. Европейският свят е свил възпроизводството на машиностроителния си човешки капитал, което води до посочените в графиката данни. Чрез реализирането на „Дигиталната реформа на икономическата наука“ тази негативната тенденция ще се пречупи.

  Ценностите — висш пътеводител за ДРИН